Polityka prywatności i Cookies

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Administratorem danych jest Bidlab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Piątkowska 118/6, 60-649 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000497314, zidentyfikowaną nadanymi jej numerami NIP: 7831708024 oraz REGON: 302607352, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 570 300 PLN.

1.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych ze Spółką można się skontaktować za pośrednictwem dedykowanego adresu email: rodo@bidlab.pl, a także za pośrednictwem wszelkich innych form komunikacji wskazanych na stronie www.bidlab.pl.

1.3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

1.4. Dla ułatwienia lektury Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony jest określeniem „Ty”, zaś termin „Administrator” – określeniem „My”, Spółka” lub „Bidlab”.

1.5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

1.7. Dane osobowe podawane we wszelkich formularzach na stronach www tworzonych i zarządzanych przez nas są zawsze traktowane jako poufne i nigdy nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Stosujemy w praktyce zasady „security by design” i „security by default”.

1.8. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych za granicę.

1.9. Wszystkie zasady wynikające z niniejszej polityki prywatności odnoszą się odpowiednio do danych przekazywanych nam w formach innych, aniżeli zapis cyfrowy, w tym w szczególności do wpływającej do Spółki korespondencji w formie tradycyjnej (papierowej).

1.10. Każdej osobie, która podała nam swoje dane osobowe przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1.11. Zgodnie z RODO, każdej osobie przekazującej dane osobowe przysługuje:

1.11.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

1.11.2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,

1.11.3. prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,

1.11.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

1.11.5. prawo przenoszenia danych,

1.11.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

1.12. W przypadku, gdy podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy lub uzyskania jakiejkolwiek usługi od Bidlab, jest to wprost zaznaczone w treści samej zgody lub naszej prośby o jej udzielenie.

1.13. Bidlab nie stosuje nigdy zasady zgody domyślnej (dorozumianej). Uzyskanie Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nastąpi zawsze w sposób wyraźny i czytelny dla Ciebie.

1.14. Dane przechowywane są przez okres wskazany przy ich pozyskaniu. Nie przechowujemy danych dłużej, niż wyraziłeś na to zgodę. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu przez Ciebie stosownej zgody – wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do takiej retencji danych. W takim wypadku zakres retencji danych uzależniony jest od celu tejże. Wszystkie dane, które nie są absolutnie niezbędne, są niezwłocznie usuwane.

2. Administrator Danych

2.1. Bidlab przechowuje i przetwarza wyłącznie dane pozyskane w sposób w pełni zgodny z prawem. Począwszy od 25 maja 2018 roku, wszystkie posiadane przez nas dane osobowe – bez względu na datę ich pozyskania – będą przetwarzane zgodnie z regułami wynikającymi z RODO.

2.2. Sposób i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od sposobu i okoliczności, w jakich pozyskaliśmy te dane.

2.3. Twoje dane osobowe przetwarzane są zawsze:

2.3.1. zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

2.3.2. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,

2.3.3. w sposób umożliwiający zachowanie najdalej idącej poufności.

2.4. W przypadku, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podstawą prawną przetwarzania danych będzie każdorazowo art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; pozyskaniu danych towarzyszy bowiem w takiej sytuacji uzyskanie Twojej zgody na ich przetwarzanie.

2.5. Na opisanej wyżej podstawie – wyłącznie za Twoją zgodą – przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, adres IP.

2.6. Dane określone w punkcie 2.5. powyżej mogą być przedmiotem przetwarzania również w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Bidlab (tj. w trybie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a zarazem przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności.

2.7. Jesteśmy uprawnieni do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), przy czym zakres przekazanych danych ograniczony jest w takiej sytuacji do prawnie wymaganego minimum.

2.8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.9. Wdrożyliśmy pseudonimizację oraz szyfrowanie danych w najszerszym technicznie wykonalnym zakresie.

2.10. Stosujemy kontrolę dostępu do baz danych, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

2.11. Powierzone nam dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez nas albo inni przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy – tj. podmioty zapewniające nie mniejszy poziom ochrony danych, niż samo Bidlab.

2.12. Z każdym podmiotem, któremu przekazujemy jakiekolwiek dane osobowe, zawieramy przed ich przekazaniem porozumienie obligujące do zapewnienia ochrony nie mniejszej, niż wynikająca z niniejszej Polityki Prywatności.

3. Pliki cookies

3.1. Zarówno witryna www.bidlab.pl, jak również wszystkie inne witryny zarządzane przez nas używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie (przeglądarkę www) Twojego komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3.2. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie dostępu, lokalizacji komputera, informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz Twojej aktywności na stronie (w tym treści wprowadzanych do formularzy przed ich zatwierdzeniem).

3.3. Zebrane dane służą do monitorowania i analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisów zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

3.4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody oferowanych przez nas usług.

3.5. Zebrane pliki cookies mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w formie całkowicie zanonimizowanej, uniemożliwiającej ustalenie tożsamości poszczególnych osób, których dotyczą.

3.6. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:

3.6.1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

3.6.2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

3.6.3. „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

3.6.4. „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

3.6.5. „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Usunięcie lub wyłączenie obsługi cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem naszych serwisów lub ich całkowitą dysfunkcjonalnością.

4. Profilowanie

4.1. W ramach naszej działalności wykorzystujemy pliki cookies do profilowania treści wyświetlanych przez Twoją przeglądarkę.

4.2. Stosowane przez nas profilowanie nigdy nie prowadzi do jakiegokolwiek ograniczenia Twoich praw lub możliwości – niezależnie od treści wyświetlanych Ci przez nasze automatycznie działające oprogramowanie, masz możliwość skorzystania z wszystkich dystrybuowanych przez nas ofert i usług.

4.3. Nie stosujemy profilowania opartego o inne technologie, aniżeli wykorzystanie plików cookies – poprzez usunięcie historii cookies masz więc w każdej chwili możliwość usunięcia wszelkich ewentualnych następstw stosowanego przez nas profilowania.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniona bez uprzedniego powiadomienia.

5.2. Gwarantujemy, że żadna zmiana poszczególnych zapisów niniejszej Polityki prywatności nie będzie nigdy prowadziła do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani Twoich uzasadnionych interesów przez te przepisy chronionych.